Warsztaty umiejętności wychowawczych, dla rodziców, zajęcia edukacyjne.

W ramach projektu prowadzone są przez

Stowarzyszenie dla Rodzin

Rodzaje warsztatów.

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców podstawowe i zaawansowane. Rodzeństwo bez rywalizacji. Warsztaty dla rodziców, którzy doświadczają sytuacji rozstania, zagrożenia rozstaniem lub są w sytuacji okołorozwodowej. Warsztaty dla rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości, ADHD. Warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, cechami autyzmu.  

Jak je organizujemy i na czym polegają

Szczegółowych informacji o zasadach uczestniczenia w zajęciach oraz zapisy prowadzimy pod numerami telefonów i milami: 696 509 924; 518 45 20 47; lsw.zapisy@gmail.com, sdr.zapisy@interia.pl. 22 253 49 47;   Warsztaty w zależności od tematu i rodzaju organizowane są w cyklach, np. a). po 3 godziny spotkanie, 3-10 spotkań; b). spotkania w wybrane weekendy – 4-5 spotkania po 6 godzin.;   W okresie pandemii prowadzimy spotkania online a w miesiącach ciepłych w ogrodzie przy ul. Nefrytowej 12 na Targówku pod wiatami namiotowymi.   Wykorzystujemy programy warsztatów umiejętności wychowawczych zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji, specjalne programy kierowane do rodziców, np. dzieci z problemem nadpobudliwości, nastolatków, a także autorskie programy, wypracowane w czasie dotychczasowych zajęć, dopasowane do potrzeb rodziców. Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia. Opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego. Są to np. ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.  

Przykładowe tematy.

Tematy specjalistyczne dla danego typu warsztatu oraz podstawowe ważne dla wszystkich rodziców.   Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności. Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym. Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi głębszą i bliższą. Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców. Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci – czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę. Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych. Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania – do wieku i możliwości dziecka. Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji. Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka. Jak skutecznie chwalić dzieci. Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców” Rozstanie jak go przeżyć, typowe reakcje dzieci na rozstanie rodziców w zależności od wieku; jak rozmawiać z byłym współmałżonkiem i jak zadbać, żeby dziecko nie straciło kontaktu z odchodzącym rodzicem. Specyficzne sposoby radzenia sobie z dziećmi z problemami nadpobudliwości, ADHD; radzenie sobie z objawami i odróżnianie ich od innych trudnych zachowań; klucz do zmiany trudnego zachowania, czyli co się dzieje przed, w trakcie i po trudnych domowych wydarzeniach; jak wprowadzać konkretne sposoby zmieniania zachowań dzieci; zachowania skrajnie trudne, kiedy wybuchamy, sygnały ostrzegawcze, jak wygląda wybuch i jak go przerwać. Jak lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, nie tracić z nim kontaktu, utrzymać więź, lepiej zrozumieć czas dorastania, podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze wobec nastolatka, jak radzić sobie z eksperymentami z używkami. Jak zauważyć kiedy nasze dziecko może wpaść w uzależnienie, jak temu zapobiegać i jak radzić sobie z problemami uzależnień. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem w tym od gier komputerowych, telewizji, internetu, telefonów komórkowych itd.. Jak współpracować ze szkołami i przedszkolami, nauczycielami, wychowawcami.  

Co zyskują rodzice uczestniczący w naszych zajęciach, przykłady.

Większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze. Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic. Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji. Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”. Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci. Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie. Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywania dzieci. trudnego zachowania, czyli co się dzieje przed, w trakcie i po trudnych domowych wydarzeniach; jak wprowadzać konkretne sposoby zmieniania zachowań dzieci; zachowania skrajnie trudne, kiedy wybuchamy, sygnały ostrzegawcze, jak wygląda wybuch i jak go przerwać. Jak lepiej porozumiewać się ze swoim dorastającym dzieckiem, nie tracić z nim kontaktu, utrzymać więź, lepiej zrozumieć czas dorastania, podejmować bardziej trafne decyzje wychowawcze wobec nastolatka, jak radzić sobie z eksperymentami z używkami. Jak zauważyć kiedy nasze dziecko może wpaść w uzależnienie, jak temu zapobiegać i jak radzić sobie z problemami uzależnień. Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniem w tym od gier komputerowych, telewizji, internetu, telefonów komórkowych itd.. Jak współpracować ze szkołami i przedszkolami, nauczycielami, wychowawcami.

Skip to content