„Lokalny System Wsparcia na Targówku”

15.02.2024 – 31.12.2026

W latach 2013-2015; 2015-2017; 2018-2020 oraz 2021-2023 na terenie Dzielnicy Targówek, w obrębie obszaru wskazanego na mapie kumulacji problemów/terenów rewitalizowanych – Targówek Mieszkaniowy organizacje pozarządowe zawiązały konsorcjum LSW TARGÓWEK. Liderem konsorcjum jest Stowarzyszenie dla Rodzin.
Głównym celem konsorcjum było stworzenie systemu LSW w oparciu o istniejące placówki w celu przezwyciężania problemów dzieci i młodzieży, wyrównanie ich szans edukacyjnych i życiowych, wsparcie rodzin w pełnieniu właściwie swoich ról. Tworząc program LSW Targówek oparto się na wypracowanym i sprawdzonym autorskim programie „Systemowej profilaktyki przeciwdziałania problemom społecznym” jaki był wypracowywany od 2002 roku przez Stowarzyszenie dla Rodzin.

Aktualnie realizowany projekt stanowi piątą edycję LSW.
Obszarem objętym działaniami jest Targówek Mieszkaniowy oraz Targówek Fabryczny.
Projekt poszerzony został także o niektóre działania, wypracowano nowe, dobre praktyki, włączono różnorodnych partnerów w tym nowe organizacje. Wzmocniono te działania, które według dokonanych ewaluacji były skuteczne, w tym zintensyfikowano pracę na rzecz dziecka i rodziny oraz środowiska lokalnego związaną z łączeniem różnych ofert, z wykorzystaniem lokalnego potencjału istniejących osób i placówek.

Zadanie jest realizowane w okresie 15.02.2024-31.12.2026 przez konsorcjum 4 organizacji pozarządowych, działających na terenie Targówka, na rzecz jego mieszkańców:

Stowarzyszenie dla Rodzin (Lider konsorcjum od 2013 roku),
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (członek konsorcjum od 2013 roku),
Kolejka Marecka Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy (członek konsorcjum od 2021 roku).
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej (członek konsorcjum od 2021 roku).

Lider konsorcjum opracował pisemną diagnozę środowiska lokalnego Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. Działania i zadania zostały dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców i środowiska lokalnego. Realizowane są w ścisłej współpracy z partnerami projektu:

Szkołą Podstawową nr 28 im. Stefana Żeromskiego
(ul. Gościeradowska 18/20),
Szkołą Podstawową nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
(ul. Remiszewska 40),
Szkołą Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego z oddziałem dwujęzycznym
(ul. Mieszka I),
Szkołą Podstawową nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
(ul. Trocka 4),
Szkołą Podstawową nr 398
(ul. Rembrandta 8),
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Odrowąża 23,
Biblioteką przy ul. Św. Wincentego,
Urzędem Dzielnicy Warszawa Targówek m. st. Warszawy,
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań w sposób kompleksowy: edukacyjne (w tym pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne, pedagogiki i animacji ulicy / podwórkowej (ze wzmacnianiem lokalnych liderów), asystentury rodzinnej, działania społeczno-kulturalne, sportowe, artystyczne, turystyczne, rekreacyjne (w tym na bazie oferty m. st. Warszawy), upowszechniania nauki, poradnictwa socjalnego (korzystanie z poradnictwa prawnego u organizacji współdziałających), psychologiczne (np. w zakresie relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie, wartości
w rodzinie) i pedagogiczne (np. w zakresie poprawności rozwoju poznawczo – społecznego dziecka, właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych i sposobów ich rozwiązywania), wzmacnianie uczniów zdolnych. Zawiera również zajęcia wzmacniające więzi rodzinne oraz przeciwdziałające uzależnieniom behawioralnym.

Zajęcia prowadzone są w środowisku otwartym oraz w bazie lokalowej placówek z LSW. Realizujemy formy wyjazdowe, w tym wyjazd weekendowy jako kontynuacja całorocznej pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej.
Adresatami bezpośrednimi są rodziny, dzieci, młodzież, rodzice lub opiekunowie prawni, zagrożeni wykluczeniem społecznym; żyjąca w izolacji społecznej, z tendencją do pozostawania poza instytucjonalnym systemem wsparcia.
Dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujące lub przebywające w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji na Targówku Mieszkaniowym oraz Fabrycznym.
Odbiorcami są również rodziny w tym rodzice / opiekunowie prawni oraz inni rodzice ze środowiska włączający się do form animacyjnych czy korzystający z zajęć edukacyjnych.

Staramy się zespolić działania już realizowane na terenie środowiska lokalnego LSW, aby jak najskuteczniej i efektywnie przyczyniać się do pozytywnej zmiany u uczestników, między innymi w zakresie: wzmocnienia więzi w rodzinie, lepszego radzenia sobie z problemami opiekuńczo – wychowawczymi przez rodziców, poprawy funkcjonowania społecznego oraz umiejętności interpersonalnych, wzmocnienia rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego, moralnego dzieci i młodzieży.
Działania realizowane w projekcie zostały zaplanowane z uwzględnieniem zasobów i potencjału (ośrodków, instytucji, osób), które już działają w środowisku lokalnym LSW niniejszego projektu.
Duży nacisk kładziemy na budowanie dobrej współpracy między różnymi osobami z placówek publicznych i niepublicznych dlatego w projekcie znajduje się szereg działań opartych na współdziałaniu i realizowaniu form wsparcia razem.
Uwzględniliśmy różne działania wspierające (łączenie we współpracy różnych osób, budowanie wspólnego planu pomocy dziecku i rodzinie, zwiększanie przepływu informacji, tworzenie systemowej pomocy dziecku i rodzinie) tworzenie lokalnego systemu wsparcia w mikrośrodowisku.

Zaangażowaliśmy w tworzenie LSW społeczność lokalną, np.: mieszkańców, sąsiadów, spółdzielnie, radę osiedla.
Organizujemy integrujące działania wokół podwórek, parków, placów zabaw, placówek, itp.
Poprzez współdziałanie i spotkania interdyscyplinarne tworzymy lokalne zespoły na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w skład których wchodzą np. wychowawcy z placówek, pedagog ulicy, asystent rodzinny, pedagog / psycholog szkolny (czasem dyrektor szkoły), pracownik OPS, psycholog z Poradni Publicznej, kurator sądowy lub społeczny.

Główne cele zadania

Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, i zwiększanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych ich rodzin.

Cele operacyjne:

 • Umożliwienie uczestniczenia w pozytywnych grupach rówieśniczych, działaniach społecznościowych, grupach rozwojowych, działaniach grupowych, aktywnym spędzaniu czasu wolnego, działaniach integracyjnych, uwzgledniających uczenie się i ćwiczenie kompetencji społecznych.
 • Zwiększenie kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
 • Rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych ważnych miejsc dla społeczności lokalnej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na danym terenie.
 • Podniesienie skuteczności docierania do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Poprawa warunków rozwoju: poznawczego, społecznego, emocjonalnego, moralnego oraz wzmocnienie potencjału dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.
 • Poprawianie dostępu do informacji i wiedzy o formach pomocy i innych zajęciach na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin realizowanych w środowisku lokalnym LSW.

Projekt i zajęcia realizowane są przez specjalistów z wielorakim doświadczeniem psychologiczno-pedagogicznym, społecznym, z wieloletnią praktyką w pracy z podobnymi grupami odbiorców, instruktorów oraz wolontariuszy.

Projekt zawiera w sobie również nowatorskie działania i podejście do pracy w systemie środowiska lokalnego:

 • Budowanie współpracy merytorycznej między realizatorami, specjalistami z różnych konsorcjów.
 • Włączenie do projektu zintensyfikowanych działań animujących środowisko lokalne, w tym w oparciu o już istniejącą bazę zajęciową oraz o nowe animacje podwórkowe.
 • Włączenie pracy asystentury rodzinnej przy zespole realizatorów w Konsorcjum.
 • Formy klubu młodzieżowego opartego na aktywności młodzieży oraz zintensyfikowanie form pomocy dla młodzieży i ich rodzin.
 • Kontynuowanie nowej roli – funkcji „przewodnika” / „coucha” dziecka i rodziny w LSW według autorskiego programu – pomoc będzie wtedy bardziej zintegrowana, z wykorzystaniem istniejących zasobów środowiska lokalnego, z dopasowaniem do rzeczywistych potrzeb konkretnego uczestnika.
 • Kontynuowanie formy Forum – spotkań osób (z różnych instytucji i ośrodków) zaangażowanych w tworzenie LSW na Targówku.
 • Kontynuowanie rozszerzonego „Internetowego Informatora Lokalnego – Gdzie szukać pomocy” i informatorni, których zadaniem jest udrożnienie przepływu informacji o dostępnych formach pomocowych i aktywnościach w środowisku LSW dla Dzielnicy Targówek, dostępnego dla wszystkich mieszkańców.
 • Kontynuowanie i rozszerzenie systemu współdziałania kadry w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny w środowisku (spotkania interdyscyplinarne, kliniczne, superwizje).
 • Oparcie się na kompleksowym systemie pomocy obejmującym pomoc: osobie indywidualnej, parze (np. rodzicom, diadzie dziecko – rodzic), rodzinie, w obrębie małej grupy (np. socjoterapeutycznej, podwórkowej), w strukturze dużej grupy (np. spotkania społeczności uczestników, animacje) na poziomie społeczności lokalnej, w kontekście całego miasta.

Realizatorzy zajęć w projekcie

Do realizacji zajęć bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą zatrudniane są osoby
z przygotowaniem, psychologicznym, pedagogicznym, społecznym z dodatkowymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie pracy streetworkerskiej, socjoterapeutycznej, edukacyjnej, terapii pedagogicznej, specjaliści w zakresie diagnostyki, nauczyciele przedmiotów, osoby posiadające kwalifikacje, instruktorzy do zajęć teatralnych, sportowych, artystycznych, np. plastycznych, filmowych. Mają przygotowanie zarówno do pracy indywidualnej jak i grupowej.
Do prowadzenie zajęć z rodzicami osoby z psychologicznym lub pedagogicznym przygotowaniem z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu pracy systemowej lub terapeutycznej z rodzinami, edukatorzy, trenerzy warsztatów oraz z doświadczeniem wieloletnim w pracy.

W zadanie zaangażowane są osoby, psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem pracy z trudną młodzieżą, z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze oraz z ich rodzicami, rodzinami, z przygotowaniem klinicznym, w prowadzeniu form zarówno indywidualnych jak i grupowych, społecznościowych, streetworkerskich, którzy mają doświadczenie w pracy zarówno
w placówkach niepublicznych – organizacjach pozarządowych jak i publicznych,
np. oświatowych, znają bardzo dobrze system pomocowy dziecku i rodzinie jaki funkcjonuje w naszym kraju, a także w środowisku, w którym realizujemy zadanie. Superwizorzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w tematach superwizowanych, uprawnienia do prowadzenia superwizji, doświadczenie w pracy w różnych placówkach, różnych środowiskach, doświadczenie w prowadzeniu superwizji.

Dane kontaktowe Konsorcjum organizacji do projektu „Lokalny System Wsparcia na Targówku”

Informatornia: Stowarzyszenie dla Rodzin „Zespół Zacisze”, ul. Pszczyńska 26 m. 57; 03-690 Warszawa
Biuro projektu: Stowarzyszenie dla Rodzin „Zespół Nefrytowa”, ul. Pszczyńska 12; 03-680 Warszawa
tel. 22/ 253 49 47; 518 452 047, 571 258 723
e-mail: lswtargowek.waw@gmail.com, lsw.zapisy@gmail.com
www.infotargowek.org

Koordynator główny projektu: Anna Szymczak.

Skip to content