Zarząd Mazowieckiego Oddziału TPD

We współpracy z administracją publiczną Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na terenie Warszawy prowadzi 31 placówek wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, Ośrodek Adopcyjny, Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie, punkty przedszkolne, 2 Kluby Gimnazjalisty oraz realizuje projekty z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku.

W roku 2007 i 2008 prowadził projekt „Nie jestem sam”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach minionych TPD prowadziło na terenie Dzielnicy Targówek projekty, którymi obejmowało dzieci, młodzież oraz całe rodziny, były to: pedagog rodziny, Rzecznik Praw Dziecka, wychowawca podwórkowy oraz przyjaciel dzieci ulicy.

Na podkreślenie zasługują nowatorskie elementy, które zostały wypracowane przez TPD:

 • statutowej współpracy w ramach sieci 33 warszawskich ognisk, podnoszenie jakości pracy ognisk i wymianę doświadczeń pedagogicznych,
 • korzystania z dochodzącej do każdego ogniska dodatkowej wyspecjalizowanej kadry wsparcia (np. pedagogów rodzinnych, pedagogów ulicznych i środowiskowych (podwórkowych), psychologów, specjalistów ds. wspierania osób z niepełnosprawnościami i psychofizycznymi zaburzeniami zdrowia, animatorów edukacji kulturalnej i artystycznej)
 • wprowadzenie form integracji społecznej i edukacji obywatelskiej zapobiegających wykluczeniu społecznemu (np. cykliczne imprezy między ogniskowe, sejmiki wychowanków, przygotowanie młodzieżowych wolontariuszy TPD, edukacja varsavianistyczna (wycieczki i konkursy), internetowe czasopismo „Ognisko”, formy wspólnego weekendowego i feryjnego wypoczynku, wyjazdowe zajęcia edukacyjne do własnych ośrodków, rozwijanie samorządności podwórkowej, udział dzieci i młodzieży w takich formach sportu jak turnieje i spartakiady)
 • przygotowanie warszawskich ognisk do pracy z młodzieżą wchodzącą w konflikt z prawem wymagającą resocjalizacji (m.in. poprzez systemową współpracę z Krajowym Komitetem Wychowania Resocjalizacyjnego i Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych)
 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej warszawskich ognisk w formie: konferencji i warsztatów szkoleniowych dla kierowników i wychowawców; wspierania osób pracujących z dziećmi przy warsztacie pracy; wspieranego samokształcenia kadr warszawskich ognisk (także w formie on-line)
 • wspólny system oceny pracy warszawskich ognisk i podnoszenia jej jakości (m.in. poprzez: systematyczny nadzór merytoryczny, analizą frekwencji, analizę osiągnięć szkolnych i drugoroczności, omawianie efektów indywidualnych programów wychowawczych itp.)

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego obejmuje kompleksowym działaniem wszystkie Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na terenie Warszawy, pozyskując środki m.in. z Biura Edukacji, Kuratorium Oświaty. Dzięki tym projektom dzieci z terenu Warszawy mogły wziąć udział m.in. w wycieczkach varsavianistycznych, poznając historię Warszawy, dokładnie poznać wszelkie znaczące obiekty, pomniki, zabytki na danym terenie.

Innym projektem pozwalającym globalne objęcie opieką podopiecznych był projekt „Z Ogniska do Samorządu, z Samorządu do Sejmu- ile praw, tyle obowiązków”, podczas którego dzieci i młodzież mogła stać się posłami i w rezolucji sejmikowej postulować o swoich potrzebach oraz poznać pracę samorządowców w Urzędach Dzielnicowych.

Raz w miesiącu kierownicy wszystkich Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD z terenu m.st. Warszawy spotykają się na zebraniach, mających na celu omawianie pracy, trudności, planowanie wspólnych działań na rzecz podopiecznych, ich rodzin, mieszkańców Warszawy.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 1. współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu.
 2. wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach
  i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci.
 3. promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji
  w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach  dopuszczalnych prawem.
 4.  inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki
  i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletniości.
 5. upowszechnienie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym.
 6. rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizacja samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych.
 7. organizacja współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa.
 8. prowadzenie działalności charytatywnej.
 9. placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy dziecka.
 10. placówki interwencyjne – pogotowia i rodzinne pogotowia opiekuńcze.

Działalność odpłatna pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 1. udzielenie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i  terapii dzieci, inicjowanie  społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę.
 2. rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacja ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
 3. prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii.
 4. organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacje.
 5. organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa.
 7. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych.
 8. placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, grupy przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne), dziecińce wiejskie.
 9. szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii.
 10. placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy kształcenia i dokształcania   dorosłych.
 11. placówki wsparcia dziennego jak: świetlice dziecięce, świetlice socjoterapeutyczne, kluby, ogniska wychowawcze.
 12. ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej.
 13. placówki rehabilitacyjne: poradnie, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
 14. placówki wypoczynku i rekreacji: domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, integracyjne), place gier i zabaw, ogrody jordanowskie i inne.
 15. poradnie: psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, rehabilitacje, społeczno – prawne, inne.
Skip to content