Współdziałanie z rodziną, rodzicami, zwiększanie ich kompetencji wychowawczych

Współpraca z rodzicami jest niezbędnym ogniwem w uzyskiwani u zmiany u dziecka, dlatego tak ją skonstruowano, aby mieć kontakt z każdym rodzicem uczestnika zadania a rodzice, którzy potrzebują szerszej pomocy będą mogli z niej skorzystać.

Działaniami projektu objęci zostaną rodzice, rodziny, opiekunowie prawni, członkowie rodzin z terenu objętego rewitalizacją, zgodnie z warunkami konkursu.

Środowisko rodzinne jest podstawowym miejscem rozwoju i wychowywania się dzieci. Od jakości relacji, więzi, umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie zależy również sposób funkcjonowania dzieci w przyszłości. Właściwa więź rodzinna jest również podstawowym czynnikiem chroniącym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i innym problemom społecznym.

Tak jak odnosi się do znaczenia  kontekstu rodzinnego Program Rodzina, w niniejszym projekcie włączamy również działania z tego zakresu, które stanowią element wdrażania Programu Rodzina.

Formy grupowe dla rodziców są to zajęcia prowadzone w postaci warsztatowej, treningów, grup wsparcia itp. Spotkania dotyczą między innymi: motywowania do nauki, specyfiki rozwoju w różnych fazach, metod wychowawczych i wielu innych w tym zgłaszanych przez rodziców. Tematy dopasowujemy do potrzeb rodziców.

Wykorzystujemy programy warsztatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji, specjalne programy kierowane do rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, metodami grup wsparcia czy form społecznościowych. Opiera się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystuje elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego.

Przewiń do góry
Skip to content