Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi

Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi powstało z inicjatywy pedagogów ulicznych. Stowarzyszenie zostało zarejestrowana w dniu 7 września 2011 roku. Od 16 lutego 2012 r. do 15 grudnia 2012 r. realizowało projekt „Dziecko na ulicy” na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Stowarzyszenie prowadzi pracę metodą pedagogiki ulicy - „Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej” w okresie od 11 grudnia 2012 r. do 31 listopada 2015 r. w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. W okresie od 26 stycznia 2013 r. do 31 listopada 2015 prowadzi projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują zagrożenia związane z uzależnieniami”.

Prezes Stowarzyszenia posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz wyrównywania szans rodzin zmarginalizowanych. W latach 90 pracował jako pedagog uliczny na warszawskiej Woli w rejonie ul. Gibalskiego. Był pierwszym streetworkerem w Warszawie po okresie transformacji ustrojowej i zapoczątkował projekty związane z pedagogiką społeczną w środowisku otwartym . Obecnie jest rodzinnym kuratorem sądowym.

Członkowie organizacji mają kilkuletnie doświadczenie w pracy środowiskowej z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym., Realizowali programy profilaktyczno-wychowawcze, metodą streetworkingu skierowanego do dzieci i młodzieży, w dzielnicy Ochota i dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Programy spotkały się z aprobatą dzieci, rodziców, mieszkańców i zostały bardzo dobrze ocenione przez osoby reprezentujące instytucje państwowe.

Założycielami Stowarzyszenia są również pedagodzy ulicy pracujący na terenie Warszawy, kuratorzy sądowi oraz osoby innych zawodów i profesji chcący wspierać zadania z obszaru pomocy społecznej (ratownik medyczny, dyrektorka ds. teledysków dla dzieci emitowanych w stacji telewizyjnej „Mini Mini”, magisterka kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi (praca magisterska o rodzinach dysfunkcyjnych w dzielnicy Włochy) promotor zdrowej żywności, ratownik medyczny, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, dwoje byłych wychowanków, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji).

Głównym celem Stowarzyszenia Stołeczni Animatorzy Środowiskowi jest prowadzenie działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży  ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną, rodzin wykluczonych społecznie oraz aktywizacja społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi swe cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie zajęć pedagogicznych o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, sprzyjających przeciwdziałaniu procesom niedostosowania społecznego nieletnich.
 2. Działania zmierzające do poprawy sytuacji życiowej dzieci poprzez zmianę ich wizerunku społecznego, a w szczególności usunięcie (złagodzenie) przeszkód prawidłowej socjalizacji.
 3. Prowadzenie świetlic środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych oraz bezpośrednich działań w środowisku z wykorzystaniem metody pedagogiki ulicy.
 4. Wdrażanie i promocje programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz aktywizacji zawodowej na obszarach dotkniętych ubóstwem, przestępczością oraz problemami związanymi  z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i przemocy.
 5. Współdziałanie z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.
 6. Wdrażanie kampanii społecznych promujących krzewienie elementarnych wartości: partnerstwa, wzajemnego zaufania, solidarności, zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwego współzawodnictwa, zdrowego stylu życia.
 7. Organizację wydarzeń o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym.
 8. Współpracę z innymi organizacjami, organami władzy i administracji państwowej, instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się zagadnieniami będącymi w zakresie statutowych działań Stowarzyszenia Stołeczni Animatorzy Środowiskowi.
 9. Udzielanie wszelkiej pomocy członkom Stowarzyszenia Stołeczni Animatorzy Środowiskowi w ich działalności statutowej.
 10. Organizowanie szkoleń w zakresie działań profilaktyczno –wychowawczych w środowisku w szczególności prowadzonych metodą streetworkingu.
 11. Prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych i dotyczących nieletnich.

 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy