Zwiększanie kompetencji kadry merytorycznej pracującej na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin w ramach LSW.

Istotne jest aby osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą miały coraz lepsze umiejętności jak najwcześniejszego rozpoznawania zagrożonych dzieci i rodzin, organizowania kompleksowej

pomocy, rozpoznawania podstawowych rodzajów problemów, adekwatnego reagowania interwencyjnego, doskonalili swoje umiejętności w zakresie komunikacji, tworzenia właściwej relacji pomocowej i inne. Dlatego proponujemy formy szkoleniowe na kilku poziomach.

Otwarte spotkania problemowe prowadzone w grupach przez specjalistów będących w zasobach instytucji ze środowiska lokalnego LSW. Spotkania mają charakter wymiany doświadczeń i prezentowania problemu przez osobą wyspecjalizowaną w danej dziedzinie (np. tematy: praca asystentów rodzinnych, praca streetworkerów, podstawy interwencji kryzysowej, podstawowe zasady reagowania w sytuacji przemocy, wprowadzanie procedur NK i inne które będą również wychodziły z potrzeb kadry uczestniczącej).

Spotkania kliniczne  otwarte prowadzone w grupach, poświęcone trudniejszym zagadnieniom w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami takim jak: wczesne rozpoznawanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wczesne rozpoznawanie uczniów z podwyższonym ryzykiem trudności szkolnych, zaburzenia zachowania – specyfika postępowania oraz tematy wybrane przez osoby uczestniczące w spotkaniach. Spotkanie prowadzi i moderuje specjalista z danej dziedziny.

Superwizje szkoleniowe. To forma szkolenia kadry przez analizę realnie prowadzonej pracy, odwołuje się do aktualnie prowadzonej pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, pozwala osobie uczestniczącej doskonalić swoje wewnętrzne umiejętności, pokonywać swoje słabe strony, które hamują lub utrudniają pracę.

Warsztaty umiejętności wychowawczych prowadzone według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji "Szkoły dla rodziców i wychowawców” J.Sakowskiej. szkolenie jest cyklem spotkań (4 dni x 7 godzin),  trwa 28 godzin, opiera się na aktywnych metodach pracy, warsztatowych, np. procesy grupowe, rundki, ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach. elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek czy ról, wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, burza mózgów, zdania niedokończone, gry dydaktyczne, symulacje, studium, analiza przypadku, ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze, gry i ćwiczenia psychologiczne, informacje zwrotne,  zadania do domu.

Zawiera w sobie szereg podstawowych umiejętności niezbędnych do prawidłowej pracy z dziećmi, młodzieżą, i rodzinami takich jak: trzymanie granic, aktywna komunikacja, umiejętność komunikowania się na głębszych poziomach związanych z uczuciami, zachęcanie do współpracy, stosowanie komunikatów typu „ja”, wydobywanie potencjału dzieci, umiejętne chwalenie, stosowanie wzmocnień pozytywnych, współpraca z rodzicami i inne.

Zebrania kliniczne osób pełniących funkcję „coucha” z doświadczonym psychologiem  klinicznym, w czasie których omawiane są wszelkie sprawy dotyczące uczestników, planowania ich udziału, poziomu zmiany, a szczególnie sprawy bardzo problemowe czy trudne. Jest to również forma wspólnego uzgadniania jednolitego podejścia do uczestniczenia w zadaniu dzieci i młodzieży.

 

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy