Wyrównywanie deficytów poznawczych, trudności szkolnych poprzez specjalistyczne zajęcia diagnostyczne, psychologiczne w tym z zakresu terapii pedagogicznej

Ta forma zajęć skierowana jest do dzieci, które mają szczególne trudności poznawcze, które utrudniają im proces nauczania i przez to uzyskują gorsze oceny w szkole a także mają

mniejszą motywację do uczęszczania do szkoły, gdyż szkoła jest miejscem ich niepowodzeń.

Zajęcia te stanowią kolejny etap zaawansowania pracy nad poprawą osiągnięć szkolnych dzieci uczestniczących w projekcie. Skierowane są do tych dzieci, dla których sama forma pomocy w odrabianiu lekcji, korepetycjach jest niewystarczająca, gdyż mają ograniczenia poznawcze, które utrudniają im naukę.
Na początku przed zakwalifikowaniem do zajęć, sprawdzone zostaje czy dziecko ma pełną diagnozę trudności szkolnych, w miarę potrzeby dokonuje się uzupełnienia diagnozy poprzez współpracę ze specjalistami z placówek. Na tej podstawie tworzy się plan pomocy terapeutycznej. Diagnoza wykonywana jest również na poziomie psychologicznym i z zakresu integracji sensorycznej jeśli będzie taka potrzeba.

Dziecko ma zaplanowany plan wyrównywania trudności szkolnych na podstawie rozpoznanych jego trudności.  Praca  z zakresu terapii pedagogicznej odbywa się ze specjalistą, dodatkowo mogą pomagać nam  wolontariuszem specjalnie przygotowani, z kwalifikacjami do prowadzenia tego typu zajęć.

Metodyka pracy opiera się na profesjonalnych metodach pracy terapeuty pedagogicznego.

Dodatkowo w ramach współpracy z rodzicami i podniesienia efektywności prowadzonej terapii pedagogicznej prowadzony jest instruktaż dla rodziców w zakresie kontynuowania tej pracy w domu.

Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na różnym poziomie edukacji. Sprawiają, że uczeń nie potrafi przyswoić sobie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Uczeń taki otrzymuje słabe oceny, żyje w ciągłym poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, ma niskie poczucie własnej wartości, gdyż nie odnosi żadnych sukcesów.  Dlatego przez nasze zajęcia warsztatowe  i indywidualne chcemy zwiększyć efektywność uczenia się dzieci. Nasze Zajęcia z terapii pedagogicznej, adresujemy  do uczniów przejawiających trudności takie jak: dysleksja, dysortografia dysgrafia  dyskalkulia ( specyficzne problemy w nauce matematyki). Zajęcia przyczynią się do usprawniania zaburzonych procesów percepcyjno- motorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Ponadto udział w zajęciach zapewni uczniom potrzebę osiągania sukcesu i wzmocni ich poczucie własnej wartości, poznanie swoich mocnych i słabych stron. Terapia pedagogiczna jest działaniem mającym na celu usuwanie przyczyn i objawów trudności dzieci w uczeniu się. W efekcie terapii powinna nastąpić u uczniów zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz zwiększenie motywacji dziecka  do uczenia się. Terapia jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem, wspierających jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki. Konieczne będzie zatem stwarzanie takich sytuacji, w której uczniowie samodzielnie podejmują trud opanowania umiejętności czytania i pisania. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. Dobór odpowiednich środków dydaktycznych ma na celu zachęcenie ucznia do aktywności pracy nad pokonywaniem własnych trudności. Bardzo ważna jest również serdeczna i przyjazna atmosfera, która ma wyzwolić w dziecku zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać aktywnemu uczestnictwu w zajęciach. Efektem terapii pedagogicznej będzie zwiększenie motywacji do nauki oraz osiągniecie lepszych wyników w nauce .

Cele ogólne terapii pedagogicznej: Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie:, eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość:, Eliminowanie napięć  emocjonalnych:, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości:, Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;,. Praca nad poczuciem własnej wartości:, Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych:, Wdrażanie do samodzielności:, Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności:, Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym:, Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego:, poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych:, Ćwiczenia sprawności czytania i pisania:, Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi:, Eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych:, Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości:, Poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

Cele psychokorekcyjne: Usprawnianie i korekcja w zakresie percepcji wzrokowej;, usprawnianie i korekcja w zakresie percepcji słuchowej;, usprawnianie i korekcja w zakresie kinestetyczno – ruchowym.
Cele psychodydaktyczny: - Realizacja programu edukacyjno   terapeutycznego „Ortograffiti”, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz dzięki innym pomocom i środkom dydaktycznym, zakupionym w ramach projektu,  „Sierpeccy badacze”.

Cele ogólnorozwojowy: Rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia, mowy i wyobraźni; aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej.

Program psychoterapeutyczny obejmuje: Rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dzieci;, wyzwalanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów;, odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do dalszej pracy;, wykorzystanie zainteresowań i zdolności dziecka, co pozwoli na przeżycie sukcesu i złagodzenie napięć emocjonalnych;, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, uświadomienie, że z podobnymi kłopotami borykają się również inni;, uświadomienie, że trudności mają  charakter  przejściowy  i   ustąpią dzięki pracy terapeutycznej.

 METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ- Są to przede wszystkim zróżnicowane sposoby postępowania z dzieckiem. Możemy wyróżnić 5 podstawowych metod terapii pedagogicznej:

Metody usprawniania funkcji percepcyjno - motorycznych.
Metody usprawniania funkcji językowych.
Metody usprawniania pamięci i koncentracji.
Metody usprawniające pisanie i czytanie.
Metody relaksacji.

Metoda Dobrego Startu

Metoda P. A. Dennisona

Metoda N. C. Kepharta

Metoda Glenna Domana Amerykański

Metodą 18 struktur

Oczekiwane efekty: Usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych;, poprawa umiejętności ortograficznych;, wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności;, opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;,  wzmocnienie poczucia własnej wartości i swoich mocnych stron.

 

W zakresie wspomagania emocjonalnego będą odbywały się spotkania z psychologiem, uzupełnienia diagnozy, które maja na celu podnieść motywację do nauki, wspomóc funkcjonowanie emocjonalne w tym zakresie.

Ponieważ szereg problemów szkolnych, w zachowaniu dziecka wynika z nieprawidłowo rozwijających się procesów integracji sensorycznej, zapewnimy możliwość diagnozy w tym zakresie tak aby plan pomocy dziecku był jak najbardziej dopasowany do jego rzeczywistych trudności.


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy