Sprawozdanie za okres od 08.2013 do 04.2014 (r. )

Konsorcjum organizacji do zadania
„Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”
Biuro: Zespół Zacisze
ul. Pszczyńska 26 m 57,  03-690 Warszawa
tel/ fax 22 2534947; tel 518452047,
mail: lswtargowek.waw@gmail.com
www.infotargowek.org
Sprawozdanie dostępne do pobrania w formie PDF

 

Szanowni Państwo

 

Przekazujemy krótką informację o aktualnym etapie realizowania projektu (za okres wrzesień 2013 – kwiecień 2014).

Zależy nam na informacjach zwrotnych od Państwa, co zdaniem Państwa jest ważnego, aby  poprawić w tym projekcie lub jakimi istotnymi sprawami powinniśmy się jeszcze zająć.

Do projektu zgłosiło się 3 razy więcej uczestników niż jest w nim miejsc (zgłosiło się ponad 500 dzieci i młodzieży, miejsc jest 150). Dodatkowo objęliśmy 20 klas warsztatami co stanowi ok. 500 uczniów.
Spotkaliśmy się niemal ze wszystkimi rodzicami dzieci, które chciały zgłosić się do zadania, rozpoznając ich zapotrzebowanie, sytuacje problemowe, potencjał.
300 dzieci i młodzieży, które zgłosiły się, spełniło kryteria kwalifikacyjne zadania.
Zakwalifikowano 150 uczestników zadania niedługo po jego rozpoczęciu, stworzyliśmy dodatkowe miejsca dla kolejnych uczestników tak, aby w miarę możliwości nie pominąć dzieci i młodzieży które wymagają wsparcia i które chcą uczestniczyć w zajęciach. 

Nabór uczestników do projektu odbywał się na poziomie placówek szkolnych objętych zadaniem oraz za pośrednictwem placówek i instytucji współrealizujących zadanie (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13, Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Kuratorzy Sądowi, organizacje pozarządowe) a także przez Internet. 

Zakres zajęć w szkołach został dopasowany do zgłoszonych potrzeb przez Dyrektorów oraz do możliwości zadania.

Warsztaty w klasach szkolnych realizowano w 3 szkołach (SP.114; G 141; G.142) zaplanowano warsztat interwencyjny dla 1 klasy w szkole – SP 28. Kolejne warsztaty będą realizowane w następnych miesiącach w miarę możliwości dopasowania ich do planów lekcji, w taki sposób aby nie utrudniały procesu nauczania.

W ramach pogotowia naukowego realizowano pomoc w zakresie korepetycji przedmiotowych (język polski, język angielski, matematyka). Podczas realizacji 240 h pomocy w nauce z zajęć skorzystało 62 uczniów.
Uczestnicy zadania otrzymali możliwość korzystania z korepetycji, pomocy w nauce, diagnozy i terapii pedagogicznej, diagnozy integracji sensorycznej.
Ponieważ zapotrzebowanie na terapię pedagogiczną było większe, dlatego zorganizowaliśmy dodatkowe ponad 100 godzin miesięcznie zajęć poza projektem.
Z terapii pedagogicznej na terenie szkoły zdecydowały się skorzystać szkoły (SP.28; G 141; G.142).

We wszystkich szkołach oraz poza nimi w ośrodku Stowarzyszenia dla Rodzin, Świetlicach TPD i przy Parafi p.w. Św. Marka, zorganizowano pomoc psychologiczną dla rodziców. Ok 300 rodziców uczestniczyło  w spotkaniach wstępnych na temat potrzeb ich dzieci oraz rodzin w zakresie skorzystania z zajęć w projekcie.
Wszyscy zainteresowani rodzice uczestników zadania mają możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej krótkoterminowej lub długoterminowej. Mogą również korzystać z grupy wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych. W 2013r zrealizowano 45h warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców w zakresie kompetencji społecznych i wychowawczych.

Aby zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych zwiększyliśmy ilość dostępnych godzin poza zadaniem o ok. 50 miesięcznie.

Zorganizowano pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży prowadzoną systematycznie w ośrodku Stowarzyszenia dla Rodzin. Ponieważ zainteresowanie tą formą było również większe niż pozwala na to zadanie, zorganizowaliśmy dodatkowe dyżury psychologa w ośrodku Stowarzyszenia dla Rodzin oraz w szkołach, które chciały wprowadzić taki dyżur na swoim terenie  (SP.28; G 141; G.142); ponad 70 godzin miesięcznie.

Realizujemy warsztaty umiejętności społecznych / socjoterapię dla dzieci i młodzieży, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem szkół. W SP nr 28 prowadzone są dwie grupy wiekowe, poza szkołami prowadzimy grupę dla gimnazjalistów, obecnie otwierana jest kolejna grupa gimnazjalna przy Gimnazjum nr 142. Szkoła Podstawowa nr 114 prowadzi swoje grupy i nie potrzebowała grupy socjoterapeutycznej z niniejszego zadania, natomiast zgłosiła zapotrzebowanie na prowadzenie grupy dla dzieci z problematyką autyzmu. Znaleźliśmy osoby, które mogły taką grupę poprowadzić systematycznie raz w tygodniu jednak barierą do jej zrealizowania był brak możliwości lokalowych. Z sal, które usiłowaliśmy pozyskać poza szkołą nie można było korzystać w sposób systematyczny raz w tygodniu o stałej porze (co jest podstawowym standardem pracy).
Szkoła Podstawowa nr 114 zgłosiła również zapotrzebowanie na pomoc „psychologa cienia”. Ponieważ projekt nie zawierał takiej oferty znaleźliśmy osoby, które mogły taką funkcję pełnić poza zadaniem, 1-2 razy w tygodniu, jednak potrzeby szkoły wymagają pracy stałej osoby we wszystkich dniach szkolnych.

Zajęcia streetworkerskie prowadzono na podwórkach w grupach oraz indywidualnie. Wykorzystywano pracę w oparciu o proces grupowy, relację pedagoga z młodzieżą. Zajęcia prowadzono w stałych grupach. Zorganizowano treningi piłki nożnej a także rozgrywki – turniej piłki nożnej dla kilku drużyn, na boisku przy Orliku na Targówku mieszkaniowym.
Prowadzono działania profilaktyczne, wspierające i motywujące do zachowań zgodnych z regułami społecznymi, podejmowano interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz animowano czas wolny pozaszkolny (warsztaty graffiti, turnieje piłkarskie, gokarty, łyżwy, kręgle). W zakresie działań streetworkerskich aktywnie uczestniczyło 27 osób.

W okresie wiosna – lato 2014 zaplanowano dodatkowe animacje na wybranych podwórkach dla dzieci a także dla całych rodzin.

Uczestnicy mieli możliwość brania udziału w kręceniu własnego filmu oraz warsztatach. Obejmowały one m. innymi tematykę: dokumentacji, scenariopisarstwa, reżyserii, produkcji filmowej, realizacji dźwięku, montażu, sztuki operatorskiej, charakteryzacji, animacji. Podczas 74h warsztatów filmowych udział brało 33 uczestników.
Zorganizowano warsztaty plastyczne. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się jak wyrażać własne emocje za pomocą sztuki oraz  jak szanować odmienne od własnych pomysły i postawy, a także jak i gdzie szukać ciekawych inspiracji do własnych dzieł. Zorganizowano dodatkowe warsztaty muralowe, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Zrealizowano 32 godziny zajęć dla łącznie 34 uczestników.

Zaproponowaliśmy również formy teatralne. Podczas zajęć odbywały się zabawy integracyjne i teatralne prowadzące do przygotowania spektaklu, zajęcia umuzykalniające (śpiew, elementy tańca, choreografia), zajęcia z obsługi światła i dźwięku oraz multimediów. Razem w  zajęciach okołoteatralnych w ciągu 160h wzięło  udział 46 uczestników.

Były również spektakle przygotowane przy czynnym udziale rodziców. Uczniowie pokazali przedstawienie "Bajka Niezapominajka - czyli skąd się wzięła kamieniczka Pod Murzynkiem na Starym Mieście w Warszawie?" oraz "Jan Paweł II - Człowiek Kultury, Prorok Naszych Czasów".  Najmłodsze dzieci z Teatru RAJ przygotowały krótki program poetycki wierszy "O Ojczyźnie".

Rodzice z dziećmi uczestniczyli w oglądaniu spektakli w teatrach. Podczas 7 wyjść rodzinnych do teatru wzięło udział 89 uczestników.
W ramach zajęć kulturalno – oświatowych zorganizowano szereg wyjść do instytucji kultury     i nauki, w tym: Muzeum im. Fryderyka Chopina, Kina Praha, Kina Atlantic, Teatru Rampa, Teatru Baj, Centrum Nauki Kopernik. Łącznie w wyjściach tych uczestniczyło 180 osób.

W ramach zajęć turystyczno - krajoznawczych zorganizowano trzy wycieczki:
a) wycieczka autokarowa na Kurpie Zielone w dn. 28.09.2013 r.
b) wycieczka piesza do Łazienek Królewskich i na  Stadion Legii Warszawa w dn. 6.10.2013 r.
c) piesza wycieczka z przewodnikiem „Moja mała Ojczyzna – Targówek” dn. 14.12.2013r.
Łącznie w wyjściach turystyczno - krajoznawczych uczestniczyło 128 osób.
W ramach zajęć rekreacyjno - sportowych zorganizowano wyjścia  do: parku linowego,  Hula  - Kula, na basen Muszelka, na Górkę Szczęśliwicką. Łącznie w wyjściach rekreacyjno - sportowych uczestniczyło 175 osób.

Realizatorzy zajęć w zadaniu oraz pracownicy innych instytucji ze środowiska lokalnego mieli możliwość uczestniczenia w superwizjach oraz zebraniach klinicznych. Odbywały się spotkania interdyscyplinarne ułatwiające omówienie jak najlepszych dróg pomocy dziecku i rodzinie. Zrealizowano 40 h spotkań, w które włączeni zostali pracownicy  szkół oraz instytucji współrealizujących zadanie.
Zorganizowano jedno spotkanie forumowe dla przedstawicieli różnych instytucji poświęcone budowaniu współpracy i dobrych relacji miedzy osobami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny w środowisku Targówka.

Wypracowaliśmy sposoby docierania do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin wymagających wsparcia. Są to.
Dotarcie do wszystkich rodziców, którzy sami chcieliby aby ich dziecko i oni uczestniczyli w zajęciach.
Zgłaszanie dzieci, które wymagają wsparcia przez różnego rodzaju placówki, przekazywanie im zaproszeń na zajęcia.
Docieranie do dzieci poprzez działania na podwórkach.
Proponowanie chętnym, potrzebującym uczniom udział w zajęciach w czasie warsztatów w klasach szkolnych.

Aby się z nami skontaktować, zgłosić ważną sprawę, można kontaktować się z informatornią projektu prowadzoną w biurze zadnia, w ośrodku Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Pszczyńskiej 26 m 57. Można dzwonić pod numerami telefonów: 22 2534947; tel 518452047
Mailować na adres lswtargowek.waw@gmail.com lub kontaktować się poprzez zgłoszenia na stronie internetowej www.infotargowek.org.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie, pomoc i przychylność Państwa oraz Państwa instytucji, bez których osiągnięcie wyżej wymienionych rezultatów byłoby niemożliwe.

Z poważaniem  Koordynator projektu Anna Szymczak


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy