Rola sądu rodzinnego w pracy z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze

Wykład i konwersatorium dla rodziców i opiekunów z zakresu sądowych środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich.

Każdy rodzic i opiekun dziecka mierzy się z problemami wychowawczymi dotyczącymi dzieci, którymi się zajmuje.

Większość problemów wychowawczych rozwiązywanych jest konstruktywnie przez opiekunów co przyczynia się do właściwego rozwoju podopiecznych i powoduje umacnianie rodzinnych więzi.

Dość często rodzice i opiekunowie zgłaszają się z podopiecznymi do specjalistycznych instytucji zajmujących się diagnozą i pomocą w trudnych sytuacjach wychowawczych. Wskazane jest wtedy aby poza oddziaływaniami podejmowanymi wobec dzieci sami poszerzali własną wiedzę na temat konstruktywnej komunikacji z dzieckiem, stosowania właściwych kar i nagród, wiedzy na temat środków psychoaktywnych po które może sięgać młodzież.

Często jednak rodzice/opiekunowie pomimo podejmowanych działań nie są w stanie uchronić podopiecznych przed pogłębiającą się demoralizacją/niedostosowaniem społecznym. Niejednokrotnie nawet wtedy nie myślą o korzystaniu z możliwości udzielenia im wsparcia i pomocy przez Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich znajdujący się w miejscu ich zamieszkania.

Wykład i konwersatorium ma na celu przybliżenie rodzicom/opiekunom możliwości jakie daje im Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich w zakresie wykorzystywania znajdujących się tam środków wychowawczych stosowanych przez Sądy Rodzinne. Z drugiej strony spotkanie ma na celu uświadomienie procedur stosowanych w Sądach Rodzinnych i zmianę postrzegania działań sądu wobec nieletnich jako działań dotyczących jedynie poważnie zdemoralizowanej młodzieży.

Korzyści:

– podniesienie wiedzy rodziców/opiekunów co do środków wychowawczych/leczniczych stosowanych przez Sądy Rodzinne i inne instytucje współpracujące z sądami, zajmujące się szeroko rozumianą readaptacją społeczną

– edukacja w zakresie procedur sądowych i procesu podejmowania decyzji przez Sąd Rodzinny

– edukacja w zakresie stosowania sądowych środków wychowawczych i leczniczych stosowanych wobec nieletnich

– edukacja w zakresie rzeczywistych zadań zawodowych kuratorów sądowych w pionie rodzinnym i funkcjonowania kurateli sądowej

Rezultaty:

– zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym

– zmniejszenie poczucia bezradności u rodziców/opiekunów wychowujących dzieci w okresie buntu i kwestionowania wszelkich zasad i autorytetów

– powiększenie świadomości obywatelskiej rodziców/opiekunów co do funkcjonowania Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich w Sądach Rejonowych oraz prawa na podstawie którego podejmują decyzje w sprawie nieletnich

Skip to content