Współdziałanie z rodziną, rodzicami, zwiększanie ich kompetencji wychowawczych

Współpraca z rodzicami jest niezbędnym ogniwem w uzyskiwani u zmiany u dziecka, dlatego tak ją skonstruowano, aby mieć kontakt z każdym rodzicem uczestnika zadania a rodzice, którzy potrzebują szerszej pomocy będą mogli z niej skorzystać.

Działaniami projektu objęci zostaną rodzice, rodziny, opiekunowie prawni, członkowie rodzin z terenu objętego rewitalizacją, zgodnie z warunkami konkursu.

Środowisko rodzinne jest podstawowym miejscem rozwoju i wychowywania się dzieci. Od jakości relacji, więzi, umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie zależy również sposób funkcjonowania dzieci w przyszłości. Właściwa więź rodzinna jest również podstawowym czynnikiem chroniącym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i innym problemom społecznym.

Tak jak odnosi się do znaczenia  kontekstu rodzinnego Program Rodzina, w niniejszym projekcie włączamy również działania z tego zakresu, które stanowią element wdrażania Programu Rodzina.

Formy grupowe dla rodziców są to zajęcia prowadzone w postaci warsztatowej, treningów, grup wsparcia itp. Spotkania dotyczą między innymi: motywowania do nauki, specyfiki rozwoju w różnych fazach, metod wychowawczych i wielu innych w tym zgłaszanych przez rodziców. Tematy dopasowujemy do potrzeb rodziców.

Wykorzystujemy programy warsztatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji, specjalne programy kierowane do rodziców.

Zajęcia grupowe prowadzone są metodą warsztatową, z wykorzystaniem elementów wsparcia, metodami grup wsparcia czy form społecznościowych. Opiera się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystuje elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego.

 


 

 

 

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”  dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy